logo foodproject
365 Days Order & Delivery

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์  www.foodproject.co.th

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดก่อนการใช้การใช้บริการ

โดยการเข้าถึงการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดย เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดขอท่านโปรดยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลและจัดการเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้เว็บบริการรับทราบว่าข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการออกแบบและเป็นสิทธิของบริษัท ที่ได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามผู้ใช้บริการยอมรับและรับรู้ว่ามีสิทธิเพียงเข้าชม ดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานมิใช่ทางการค้า โดยผู้ใช้บริการต้องไม่ทำสำเนา ดัดแปลง หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูล ไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใด โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

บริษัท ซึ่งให้บริการเว็บไซต์นี้ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง บอกเลิก หรือยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆของเว็บไซต์ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว บริษัท สามารถจะกระทำเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง บอกเลิกหรือยกเลิกนั้น และไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงบอกเลิก และยกเลิก และบริษัท ไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้บริการยังคงใช้เว็บไซต์นี้ และ หรือ แอพพลิเคชั่นต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและให้ความตกลงกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นนี้ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัท ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าลักษณะใดกับเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่น ของบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัท จึงไม่รับรอง รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ และการให้บริการของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ และ หรือ แอพลิเคชั่นอื่นๆ ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมหรือใช้บริการ และต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นเหล่านั้นทุกกรณี

ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น

ผู้ใช้บริการต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใด ๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของบริษัท ผู้ใช้บริการรับทราบแล้วว่า บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ หยาบคาย ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่สาม รวมทั้ง บริษัท ขอสงวนสิทธิในการลบข้อความดังกล่าวจากเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น

การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัท สงวนสิทธิในอันที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ และแอพพลิเคชั่นอยู่ในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ ข้อพิพาทอันเกิดจากและ/หรือเกี่ยวข้องการเข้าชม และใช้บริการ ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย

หน้าแรก

ธุรกิจร้านค้า

ติดต่อ

เมนู

×
กลับ