02 770 8888 365 DaysOrder & Delivery

logo

นโยบายทางธุรกิจ

 

หลักปรัชญา "Care & Share"  กลุ่มบริษัทฟู้ดโปรเจ็คได้คำนึงถึงภาระความรับผิดชอบ 4 หลักที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติร่วมกัน โดยอาศัยหลักการ

 

1. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
พนักงานชาวฟู้ดโปรเจ็คทุก ๆ คนยึดหลักของการทำงานร่วมกันเป็นทีม  "พวกเราทุกคนพร้อมมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ อย่างเป็นมิตร แก่ลูกค้าทุก ๆ ท่านโดยเท่าเทียมกัน"  พร้อมปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ยึดถือสัจจะวาจา มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

2. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
เรามีความคิดเสมอหนึ่งว่า ความสำเร็จสูงสุดใด ๆ ขององค์กรมิอาจได้มาโดยลำพัง องค์กรทุกองค์กรต่างต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นคู่ค้าคู่คิดทางการค้าที่ดีต่อกัน เพราะในทุก ๆ องค์กรมีจุดแข็งและจุดเด่น ที่แตกต่างกัน เราจึงเ น้นความเป็น พันธมิตร และหุ้นส่วนทางการค้า กับทุกองค์กร คู่ค้า ยึดหลักเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

 

3.ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ในการทำงานร่วมกัน เราให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงาน โดยรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีตามศักยภาพของสถานที่ ตลอดจนถึงรายได้ ความเป็นอยู่ที่พอเหมาะพอควร สร้างบรรยากาศการทำงานด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน เคารพซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เรามี ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพพนักงานตลอดจนคุณภาพชีวิต ให้มีความสามารถทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ได้ ยืนหยัดในความยุติธรรม มีความเสมอภาค ร่วมเสนอความคิดเห็นในการทำงานอย่างเสรีและมีความมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกัน

 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม
เราเป็นผู้นำเข้า ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็ง ซึ่งคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ เพราะในชีวิตประจำวันของเรานั้น เราก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการมอบแต่สิ่งที่ดี ๆ คืนสู่สังคม เพราะนั่นคือตัวเราเองด้วยที่มีส่วนในการบริโภคและได้รับผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์และต่อสภาพแวดล้อมของเรา ด้วยปณิธานที่จะมอบความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์อาหาร บริการ และรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนให้อยู่เคียงคู่กับผู้บริโภคและสังคมไทย พวกเราชาวฟู้ดโปรเจ็คทุกคนมีคติความเชื่อร่วมกันว่า "When you care, you will share" 

 

 

Follow us on

 

Facebook

 

Twitter

 

Google Plus

 

Line Official